چه نوع رم برای گیم مناسب است و به چه مقدار رم نیاز داریم