نحوه بررسی میزان رم در سیستم عامل ها و مقدار مورد نیاز آن